Nová slovíčka a fráze na tento týden 5/2018

5. týden

one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourtite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/skóre
control ovládat/řídit keep control the ball ovládej míč

Článek 1 - Darida

4. týden

investigate zkoumat proprioceptive excercise proprioceptivní cvičení
part of část
clearly jasně most frequently nejčastěji
towards k/ke
result výsledek demanding nature náročná povaha
improve zlepšit
therefore proto
strength síla due to fatigue kvůli únavě

3. týden

trunk trup even greater ještě lepší
during  během
flexion ohnutí risk of injury riziko zranění
assume předpokládat
pelvis pánev lumbar spine bederní páteř
decrease snížit
increase zvýšit core training posilování středu těla
load zatížení

2. týden

incidence výskyt
involve zahrnout/zapojit questionnaire-based založená na dotaznících
prevention prevence
show ukázat
reduce zmírnit injury rate výskyt zranění
practice cvičení/cvičit
exercise cvičení hamstring strain natažení hamstringů
history of injury předchozí zranění

1. týden  

Celý leden bude provázet téma INJURY PREVENTION:

muscle sval
focus soustředit se kind of druh
body of evidence důkaz
propose nabídnout may help může pomoci
suggest naznačit/navrhnout
likely pravděpodobně eccentric strengthening excentrické posilování
substantially podstatně
several několik less effective méně efektivní

11. týden:

difficult obtížný
thought myslel/mysleli
choose vybrat
challenge výzva
accept přijmout accept the challenge přijmout výzvu
task úkol finnish the task dokončit úkol
last poslední last four, five years posledních 4, 5 let
explain vysvětlit
sacrifice oběť
both oba/obě both ways oba způsoby
above nad above from your goals kromě tvých gólů
basic základ
Ke slovíčkům tentokrát nevychází přepis rozhovoru, ale zveřejňujeme odkaz na video na youtube:
,kde je celý rozhovor mezi Thierrym a Zlatanem. Velké části z něj už by teď hráči měli být schopni porozumět. Zbývají dvě Thierryho otázky a dvě odpovědi. Úkolem hráčů přes Vánoční prázdniny bude zbytku rozhovoru se pokusit porozumět, přepsat v Aj a přeložit dle svých možností do češtiny. Jde asi o 12 řádek textu v AJ. Je důležité poznamenat, že přepisovat rozhovor budou pouze do chvíle, kdy se ve videu zjeví Paul Pogba, po jeho příchodu už přepisovat nemusí!!!

 

10. týden:

somewhere někde
focuse soustředit se focuse on thing soustředit se na věc
disappointed zklamaný
excpect očekávat you were expecting očekával jsi
crazy šílený/bláznivý
in front of před in front of people před lidmi
while zatímco/chvíle
follow následovat
possible možný this way takhle
huge obrovský go up jít nahoru
stage pódium
battle zápasit/zápas

Zlatan druhý týden

9. týden:

difference rozdíl
compare porovnat compare to others v porovnání s ostatními
handle it zvládnout to
struggle bojovat
enjoy užívat si I’m enjoying užívám si to
serious vážný
through skrz/prostřednictvím through my football prostřednictvím mého fotbalu
believe věřit
win vítěztví/vyhrát
God Bůh set all in nastavit vše
find najít
gap mezera top four nejlepší čtyřka

Zlatan první týden

8. týden:

appearance vystoupení
ability schopnost ability to control schopnost kontrolovat
hold držet holds the record drží rekord
clever chytrý
currently v současné době
winger  křídlo
net síť netting the goal vsítit gól

Výstřižek-rosický-1024x552

Výstřižek-krmenčík-1024x401

Výstřižek-poborský-1024x500

7. týden:

judge soudit/posoudit was judged byl posouzen
gifted nadaný gifted playmaker nadaný tvůrce hry
nickname přezdívka
run  běh/běžet run at pace běžet v tempu
superbly skvěle
return návrat/vrátit se
praise pochvala/chválit

6. týden:

strong silný strong in the air silný v hlavičkových soubojích
fellow kamarád/společník
component součást component of the team součást týmu
skills dovednosti
key klíč key player klíčový hráč
reach dosáhnout
extra time nastavení

5. týden:

lively temperamentní lively attacker temperamentní útočník
attacker útočník
striker střelec/útočník
main hlavní
flank strana right flank pravá strana
experience zkušenost bag of experience spousta zkušeností
right footed pravonohý

4. týden:

injury zranění
recently nedávno
turn down odmítnout/vypnout
miss promarnit miss a chance promarnit šanci
join vstoupit Joined Freiburg Přestoupil do Freiburgu
until až do until 2021 až do r. 2021
give up vzdát
Článkem završujeme první měsíc Olympiády v AJ. Pokud jste se pilně učili slovíčka, s porozuměním textu nebudete mít problém.

Darida

3. týden

oportunity příležitost
interval  přestávka before the interval před přestávkou
loan hostování on loan na hostování
obviously zřejmě
defender obránce
little while chvíli for a while now už nějakou chvíli
other  ostatní/jiný

2. týden

contract smlouva
worker pracovník
according to podle according to the coach podle trenéra
include obsahovat included in squad součástí týmu
squad tým
cross kříž (křižný balon)
substitution střídání was substituted byl střídán

1. týden

midfielder záložník attacking central midfielder útočný střední záložník
previously předtím
relegate sestoupit relegated team sestupující tým
earn zasloužit si
sign podepsat sign a contract podepsat smlouvu
tireless neúnavný
back záda/návrat